Media

Over de stichting

Over het St. John's Hospital

Jaarverslagen

Documenten

Brief heer Grotenhuis

Hieronder kunt u de brief van de heer Grotenhuis lezen aan alle donateurs van onze stichting.

Aan onze donateurs

Lieve mensen,

Aan de informatie die u hierbij wordt aangereikt, mag een schrijven van mij niet ontbreken. Het bevat een summier verslag van de activiteiten die de afgelopen zeven jaar t.b.v. Tanzania zijn ontplooid. Dat die mogelijk waren, hebben wij te grotendeels aan u te danken. Ik kan u daarom niet genoeg bedanken voor uw permanente steun. Hoewel ik thans als voorzitter van de ‘Father Winfried Stichting’ terug treed, blijf ik niettemin binnen het nieuwe bestuur een bescheiden functie vervullen die niet zoveel tijd en energie zal vergen. Ik hoop van harte dat ik na mijn 80-ste verjaardag ( in oktober a.s. ) nog een aantal jaren krijg om mij in te zetten voor goede doelen in Tanzania, in het bijzonder voor het ‘St John's Health Centre’ in Matamba. Het spreekt vanzelf dat ik in de toekomst op uw support blijf rekenen. Bij voorbaat ‘ Asante Sana !’ ( Veel dank !’ ) namens de armen in Tanzania.

Hoe het begon

In het voorjaar van 2001 maakte ondergetekende tijdens een vakantie in Australie bij toeval kennis met father Winfried Ngonyani, een priester uit Tanzania. Met deze ontmoeting begon voor mij een boeiende en tevens uitdagende periode in mijn leven. Ik heb het ‘mijn laatste roeping genoemd. Deze hield in : hulpverlenen aan straatarme mensen in Tanzania ! Het begon in 2002 met inzamelen van geld voor de aanschaf van een tractor t.b.v. het dorp Mpanga waar father Winfried pastoor was. Hiermee kwam, tenminste in die streek, een eind aan de jaarlijks terugkerende hongersnood. Er kon nu ter plekke genoeg grond worden bewerkt en dus voldoende voedsel worden geproduceerd, met name rijst.

Van lieverlede kwamen er andere projecten in beeld, niet alleen in Mpanga , maar ook elders in het bisdom Mahenge waar dit dorp deel van uit maakt. Mgr. Agapiti Ndorobo, de bisschop van dit diocees, melde zich eveneens met allerlei wensen. Vele daarvan konden worden ingewilligd, omdat van alle kanten financiele hulp wer aangereikt., zowel door particulieren als instellingen zoals kerken, scholen, caritatieve organisaties e.d. Op 25 april 2003 kreeg deze vorm van hulpverlening een officieel karakter met de oprichting van de ‘Father Winfried Stichting’. Inmiddels telt dit orgaan ruim 270 vaste donateurs die jaarlijks goed zijn voor zo’n 15 a 20000 euro’s. daarnaast zijn incidentele giften geen uitzondering en af en toe zijn ze van zeer riante omvang. Bij een feestelijke gelegenheid werd de stichting in oktober 2008 in Oldenzaal en cheque aangeboden ter waarde van 25.656,25 euro. Dit bedrag werd diezelfde dag nog aangevuld tot 40.000 euro! Er is alle reden tot grote dankbaarheid voor de ondervonden steun in de voorbije jaren. Ook de mensen in Tanzania gaven daar keer op keer op ontroerende wijze blijk van.

…… werd vervolgd

Het kon niet uitblijven dat hetgeen in Mpanga gebeurde, bij andere pastores in het bisdom Mahenge en daarbuiten bekend zou worden. Zo ook bij Albert Mligo, pastoor in het dorp Matamba, gelegen in het bisdom Njombe, in het zuiden van Tanzania. Hij deed al in 2004 een dringend beroep op mij om hem te willen helpen met de bouw van een ziekenhuis en dat heb ik gedaan. In 2006 mocht ik daarom de eerste steen leggen en twee jaar later het ziekenhuis officieel openen. In augustus 2009 konden de eerste zieken er terecht voor medische hulp.

……en wordt voortgezet

Omdat het lokale bestuur van Mpamga in 2006 te kennen had gegeven hun dorp voortaan met eigen middelen te kunnen runnen, besloot de ‘Father Wifried Stichting ‘ haar relatie met Mpanga en de hulp aan dit dorp te beeindigen. Vanaf dat moment richtte zij alle aandacht op de bouw van het hospitaal in Matamba en ondersteunde zij dit project met de gelden die daarvoor vanaf dat moment ter beschikking kwamen.

‘St. John’s Health Centre'

Onder die naam gaat het ziekenhuis van Matamba de geschiedenis in. Zal het zich gunstig ontwikkelen? Dat is uiteraard ons aller hoop en verwachting en het ziet ernaar uit dat dit ook gaat gebeuren, mede dankzij de toegevoegde steun vanuit de stichting. Omdat het eerste bestuur al enige tijd te kennen had gegeven te willen terugtreden, leek dit het moment voor een bestuurswisseling. Daarvoor dienden zich vier personen aan ie in november 2008 aanwezig waren geweest bij de officiele opening van het hospitaal. Zij raakten bij die gelegenheid zeer gemotiveerd om dat unieke project een goede toekomst te bezorgen. Daartoe was ook een naamsverandering van de stichting gewenst. De eerste naam was te veel persoonsgebonden en dat leek niet langer opportuun vanwege het feit dat father Winfried in 2008 een totaal andere functie was toebedeeld in zijn bisdom.

Het nieuwe bestuur koos voor de stichting de naam van het dorp waar het ziekenhuis gevestigd is : Matamba. Het ziet er naar uit dat dit hospitaal tot in lengte van jaren aangewezen zal zijn op onze steun. Er zal de komende tijd nog veel geld nodig zijn voor een aantal kostbare medische voorzieningen zoals de aanschaf van een röntgenapparatuur en een auto voor ziekenvervoer. Op de duur wil men ook een aantal specialismen mogelijk maken. Wij mogen het ‘St John’s Hospital’ voorlopig niet loslaten. Eerst zal het dorp Mpanga ‘selfsupporting’ moeten zijn geworden. Hiermee zullen vele jaren gemoeid zijn. Voorlopig werk genoeg aan de winkel voor het nieuwe bestuur, maar vooral voor de donateurs van de stichting. Wij hopen te verwachten dat wij opnieuw op uw loyale en royale support mogen rekenen, maar vooral de zieken daarginds ! Voor hen doen we het toch allemaal !

 

 

Met een vriendelijke groet,