Media

Over de stichting

Over het St. John's Hospital

Jaarverslagen

Documenten

ANBI status

(Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Stichting Matamba beschikt over de ANBI status. Het is een voordeel om als ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst. De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goede doelen, instellingen en haar donateurs/erflaters. Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

Inkomsten: Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen sucessierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in kader van het algemeen belang. Daarnaast zijn er fiscale faciliteiten voor de overdrachtsbelasting in verband met schenkingen van onroerende zaken. Fiscale faciliteiten voor ANBI's spreiden zich uit over:

- Vennootschapsbelasting
- Loonheffing
- Overdrachtsbelasting
- Inkomstenbelasting
- Schenking en Successierecht

Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.
Donateurs/Erflaters: Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken ( uiteraard binnen de daarvoor geldende regels ). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van succesierecht.

De ANBI's dienen te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten.

ANBI gegevens van de Stichting

Bezoek de ANBI website

> Controleer of de Stichting Matamba een ANBI instelling is