Media

Over de stichting

Over het St. John's Hospital

Jaarverslagen

Documenten

Jaarverslag 2011

Almelo, december 2011,

Beste vrienden van de Stichting Matamba,

Voor u ligt het verslag van de Stichting Matamba over 2011. Met dankbaarheid kunnen we u de mooie resultaten van dit jaar laten zien. We maken tevens van de gelegenheid gebruik u hierbij van harte uit te nodigen deel te nemen aan de Kerstkuiertocht op 2de kerstdag. De flyer tref u hierbij aan. Het biedt een mogelijkheid om elkaar onder het genot van een kop erwtensoep te ontmoeten. Ook als u niet deelneemt aan de wandeling, bent u van harte welkom in ’t Vossenveen. We wensen u hele goede feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groeten, 
Het bestuur van de Stichting Matamba,
Jan Grotenhuis, Michael Vöcke, Jan van Huizen, Gerrit van Huizen, Fred en Cobi Noordhoff

Van de voorzitter                                                                                                             

Begin 2010 is de Stichting Matamba opgericht. Het doel van de stichting is het ondersteunen van het St. John’s Hospital in Matamba, Tanzania. Dit is het enige ziekenhuis in de regio rondom Matamba, een afgelegen dorp in het zuiden van Tanzania. In de regio wonen ruim 50.000 mensen. Het ziekenhuis biedt iedereen toegang tot de gezondheidszorg. 

Het St. John’s Hospital is in de jaren 2006 tot 2008 gebouwd met financiële steun van Jan Grotenhuis, die nu erelid en adviseur van de stichting is. Het ziekenhuis en het erbij horende zusterhuis zijn in 2008 afgebouwd en in gebruik genomen. In het begin als eenvoudige medische hulppost. Daarna is, stapje voor stapje, de staf uitgebreid. Er zijn meer voorzieningen gekomen en daarmee zijn de behandelingsmogelijkheden toegenomen.

St. John’s Health Center

In 2011 is het ziekenhuis door de Tanzaniaanse overheid erkend als 'Health Center'. Hiermee zal een deel van de salarissen door de overheid worden betaald en krijgt het ziekenhuis betere toegang tot door de overheid gesubsidieerde apparatuur en medicijnen. De staf zal verder worden uitgebreid en op termijn kunnen ernstigere aandoeningen worden behandeld. Uiteindelijk is het doel om het St. John’s Health Center zodanig verder uit te bouwen dat er ook eenvoudige operaties kunnen worden uitgevoerd. 

Steun van onze donateurs

De bijdrage van de Stichting Matamba voor de huidige voorzieningen in het ziekenhuis is onmisbaar. In 2010 bestond de steun vooral uit het bouwen van huizen voor de huisvesting van de medische staf. Ook werd geïnvesteerd in medische apparatuur o.a. een tandartsstoel, sterilisatieapparatuur, koelkasten, een couveuse en een bloedsuikertester. De grootste prioriteit in 2011 is de aanschaf van een multifunctionele auto.

Tijdens een bezoek van het bestuur van de Stichting Matamba aan het ziekenhuis in oktober 2010, konden wij vaststellen dat alle projecten die tot dan toe door de stichting waren gefinancierd ook daadwerkelijk waren gerealiseerd en met een goed resultaat. 

Wij weten dus zeker dat het geld dat de stichting van haar donateurs heeft ontvangen ook goed is besteed! Om de voortgang te realiseren zal ook in de komende jaren de steun van de donateurs van de Stichting Matamba onmisbaar zijn. Niet alleen voor het aanschaffen van apparatuur en voorzieningen maar ook voor het ondersteunen van de lopende kosten van het ziekenhuis. In Tanzania zijn ziektekostenverzekeringen nagenoeg onbekend en hebben veel mensen geen geld om zelfs eenvoudige hulp te betalen. Het doel van de stichting blijft dan ook om de arme bevolking van Matamba deze basis gezondheidszorg te bieden. Om dit te kunnen blijven realiseren rekent de Stichting Matamba ook het komend jaar op haar trouwe donateurs. Daarnaast wordt door de stichting activiteiten georganiseerd voor het verkrijgen van extra giften en het aantrekken van nieuwe donateurs.

Steun blijft nodig

Al met al werden ook in 2011 weer belangrijke stappen gezet in het verbeteren van de gezondheidszorg voor de mensen in Matamba. De stichting heeft daarin een belangrijke bijdrage gehad. Maar onze steun blijft hard nodig!

Vernieuwde website

We wijzen u graag op de vernieuwde website die eind dit jaar in gebruik genomen wordt.

Van de penningmeester

We zijn blij dat de kas eind 2011 een positief resultaat laat zien. Met dank aan de donateurs en de vrijwilligers die vele acties op touw hebben gezet om geld in te zamelen.

 

We noemen er enkele:

  • De Kerstkuiertocht op tweede kerstdag 2010.
  • Kinderen in Enschede die bij hun Eerste Communie gelden inzamelden.
  • Twee meisje die met een stand op de braderie in Almelo stonden met een verloting en grabbelton.
  • Twee meisjes van de basisschool de Marke in Tubbergen die een inzameling hielden.
  • De opbrengst van “Koken voor WereldWijd voor Kinderen” en “Kring Aan Tafel” werd gedoneerd.
  • De giften bij verjaardagen en jubilea.
  • Een bijdrage van wereldwijd voor kinderen (WWvK) bestemd voor de weeskinderen.

Bezoek Father Albert aan Nederland

Dit jaar was Father Albert in Nederland, op uitnodiging van de leden van het bestuur. Hij 

werd ontvangen op een feestelijke bijeenkomst en ontmoette vele donateurs. Tijdens zijn verblijf heeft Father Albert bij diverse gelegenheden steun verworven voor het St. John’s Health Center. Zo was hij aanwezig op het jeugdappel van het Apostolisch Genootschap op Papendal en heeft hij op 5 scholen gastlessen gegeven

Met de binnengekomen gelden heeft de stichting de doelstelling voor 2011, de aanschaf van een multifunctionele auto, bijna gehaald.  Er loopt een subsidieaanvraag bij de Duitse stichting Begeca, als aanvulling op de beschikbare bijdrage van € 25.000,00 van de Stichting Matamba.  Er is een financiële bijdrage gegeven voor het verkrijgen van de status “health center”.  De bodem van de kas is voor dit jaar in zicht. Maar ook voor het volgende jaar rekenen wij op de steun van onze donateurs. 

Wij zullen ons blijven inzetten om deze steun te behouden en verder uit te breiden!